x

Livingstone Jan Thiel Resort

Algemene voorwaarden

Direct boeken

Toe aan een geweldige vakantie op Curaçao? Boek dan nu uw appartement of villa naar keuze! Direct boeken Is eenvoudig, snel en vaak goedkoper

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur accomodaties Livingstone Jan Thiel Resort.

Boek rechtstreeks online, uw boeking is direct gegarandeerd!

Indien u wil reserveren hoeft u alleen het online formulier in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Als u vragen heeft over het resort of over uw reservering, bel ons dan gerust via: (+599 9) 747 03 32 of via de email reservations@livingstoneresort.com

Lees ook de algemene voorwaarden voordat u een reservering maakt.

Contactgegevens:

Livingstone Jan Thiel Resort
Jan Thiel Oost z/n
Curaçao, Dutch Caribbean

T: (+599 9) 747 03 32

F: (+ 599 9) 767 96 00

E: info@livingstoneresort.com

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Livingstone Jan Thiel Resort Management Company N.V. Livingstone (Livingstone).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Livingstone een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigenvoorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Livingstone wijst alle Algemene Voorwaarden waar naar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reservering

2.1 Livingstone neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.3 Indien Livingstone uw reservering in behandeling neemt, zendt Livingstone u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Livingstone.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5. Tussen U en Livingstone komt een overeenkomst tot stand waarbij Livingstone de accommodatie, in eigendom van derden, aan u verhuurd voor rekening van deze eigenaren. Livingstone heeft het recht daartoe verworven door een onherrroepelijke overeenkomst met de eigenaar en is gemachtigd namens de eigenaar met huurders overeenkomsten m.b.t. verhuur af te sluiten.

2.6. Tussen u en Livingstone komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Livingstone de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.

2.7. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Livingstone niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Livingstone om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Livingstone uw wijzigingen accepteert, kan Livingstone u wijzigingskosten in rekening brengen.

4. In-de-plaatsstelling

4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Livingstone.

4.2 Indien u en Livingstone zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Livingstone voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Prijzen

5.1 U bent aan Livingstone verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Livingstone (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Livingstone het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Livingstone is verzonden.

6. Extra kosten

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs eventuele belastingen , zoals omzetbelasting en bijdragen in overige heffingen verschuldigd.

7. Betalingen

7.1 Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot $ 250,00 dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huursommen meer dan $ 250,00 bedragen, dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van $ 250,00 – vermeerderd met de administratiekosten en verzekeringspremies. Betaling van voorgenoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Livingstone.

7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Livingstone uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Livingstone als vermeld in de bevestiging van de reservering.

7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Livingstone u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Livingstone zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Livingstone als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Livingstone in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Livingstone heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.5 Livingstone heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 12.00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien u de overeenkomst met Livingstone voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Livingstone daarmee akkoord gaat, is Livingstone steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beeindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9. Reglementen

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Livingstone voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Livingstone de gasten niet onderbrengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Livingstone behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.5. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.6 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Livingstone.

9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Livingstone het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10. Huisdieren

Huisdieren zijn op het park en in de accomodaties niet toegestaan.

11. Breuk, vermissing

11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Livingstone en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. Borgsom

12.1 Livingstone kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van $ 200,- per accommodatie . In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan, is Livingstone gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is Livingstone bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Livingstone op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13. Annuleringskosten

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag van aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

14. Vooruit bespreken

14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder $ 50.,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

15. Overmacht en wijziging

15.1 In het geval Livingstone (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Livingstone bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Livingstone, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Livingstone het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Livingstone zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. Opzegging

16.1 Livingstone heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. Aansprakelijkheid

17.1 Livingstone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf op het resort en/of de huur/het gebruik van de accommodatie , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Livingstone of (één van) haar werknemers.

17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Livingstone is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

17.3 Livingstone is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal $ 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal $ 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.

17.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Livingstone ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

17.6 U vrijwaart Livingstone voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

17.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. Klachten

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Livingstone kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Livingstone Jan Thiel Resort Management Company N.V., afdeling gastenservice. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

19. Toepasselijk recht

19.1 Op de overeenkomst tussen u en Livingstone is uitsluitend Nederlands Antilliaans recht van toepassing.

20. Reisdocumenten

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Livingstone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. Algemeen

21.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Livingstone Jan Thiel Resort Management Company N.V.. niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.